UAB „Baltic Filters” įgyvendina projektą „UAB „Baltic Filters” investicijos į MTEP ir infrastruktūrą”, Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0005,
finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė (projekto biudžetas – 2 272
338,32€, skirtas finansavimas – 1 133 852,95 €).

Projekto tikslas – inovatyvios pasauliniu mastu vidinės cirkuliacijos ir pratekančio oro tiekimo sistemos oro valymo nuo kenksmingų
mikrobiologinių komponentų technologijos sukūrimas.
Skirtingai nuo šiuo metu egzistuojančių technologijų, sukurta inovatyvi vidinės cirkuliacijos ir pratekančio oro tiekimo sistemos oro valymo nuo
kenksmingų mikrobiologinių komponentų technologija planuojama, kad sunaikins iki 100 proc. mikroskopinių dalelių.
UAB „Baltic filter“ įgyvendina projektą „UAB „Baltic filter” investicijos į su COVID-19 susijusias MTEP veiklas“, Nr. 01.2.1-LVPA-T-858-01-0041, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. (Projekto biudžetas – 342.985,82 €, skirtas finansavimas – 274.388,65 €). Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-T-858 „COVID-19 MTEP“. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020 m. kovo 24 d. iki 2022 m. sausio 31 d. Projekto tikslas – atlikti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros veiklas, siekiant sukurti didelio antibakterinio ir antivirusinio efektyvumo medžiagą. Planuojama, kad sukurta medžiaga 99,99 proc. sunaikins COVID-19 ligą sukeliančius virusus ir taip padės apsisaugoti nuo šio viruso. Medžiaga būtų naudojama medicininių respiratorių gamyboje, taip pat ją būtų galima pritaikyti ir kitų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo COVID-19 ligą sukeliančių virusų, gamyboje.


UAB „Baltic Filter“ įgyvendina projektą „UAB „Baltic Filter“ investicijos į apsaugos nuo COVID-19 produktų gamybą “, Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-0028, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto biudžetas – 506.700,00 €, skirtas finansavimas – 481.365,00 €. Projekto tikslas – įsigyti našią gamybinę įrangą skirtą inovatyvaus respiratoriaus gamybai. Gaminys būtų skirtas medicinos darbuotojų apsaugai. Kadangi šiuo metu jaučiama didžiulė respiratorių paklausa, būtina kuo greičiau atlikti investicijas, kurios sudarytų sąlygas per trumpą laikotarpį pradėti masinę šių produktų gamybą. Taip sudarytų sąlygas įmonės konkurencinio pranašumo, o kartu ir įmonės pardavimo pajamų didėjimui.


SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS ES LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS“ ĮMONĖS INVESTICIJOS Į GAMYBINĖS BAZĖS MODERNIZAVIMĄIR NAUJŲ AUKŠTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS PRODUKTŲ KŪRIMĄ“. Lietuvoje sėkmingai veikianti ir nuolat auganti, automobilinius filtrus gaminanti įmonė UAB „Baltic Filter“ sėkmingai įvykdė projektą “Įmonės investicijos į gamybinės bazės modernizavimą ir naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimą“ (Projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-06-K-01-028). Parama projektui gauta iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Projektui skirtas finansavimas – 1.343.345,21 Eur. Projekto „Įmonės investicijos į gamybinės bazės modernizavimą ir naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimą“ pagrindinis tikslas – siekti padidinti UAB „Baltic Filter“ produktyvumą, padidinus įmonės darbo našumą, pajėgumus bei eksporto apimtis. Pradėti gaminti aukštos pridėtinės vertės produktus. Uždaviniai – investuoti į modernias, inovatyvias technologines linijas ir įrangą, sukuriant naujas ilgalaikes darbo vietas. Įgyvendinta projekto veikla – naujų produktų kūrimui, gamybai ir testavimui reikalingos įrangos įsigijimas, gamybinio pastato su adm. patalpomis rekonstrukcija ir sandėlių statyba. 

Sėkmingai įgyvendinus projektą, siekiama užtikrinti vertės grandinę – eksporto apimčių, įmonės apyvartos, darbo našumo augimas; įmonių žinomumo tarptautinėse rinkose didėjimas bei konkurencinio pranašumo stiprėjimas. Užsienio šalių pasitikėjimo Lietuvos įmonėmis augimas. Nuo projekto pradžios 2012-05-15 iki: 2015-03-16 projekto pabaigos veiklų pabaigos UAB „Baltic Filter“ pasiekė šiuos projekto rezultatus:* Įsigyta 1 komplektas įrangos,* Įsigyta 1 baldų komplektas,* Pastatytas gamybinis pastatas su administracinėmis patalpomis, 3 sandėliai;  darbuotojų įdarbinimas. Sėkmingai įgyvendinus projektą didės įmonės apyvarta, darbo našumas, eksporto apimtys, didės įmonės žinomumas tarptautinėse rinkose, vis tai stiprins UAB “Baltic Filter” konkurencinį pranašumą.

Siekiant tenkinti klientų poreikius ir toliau bus siūloma ta pati UAB “Baltic Filter” produkcija – aukštos kokybės oro, kuro, tepalo, salono filtrai lengviesiems, krovininiams automobiliams, motociklams, sodo, miško ir žemės ūkio technikai. Projekto rezultatų tęstinumas ir užtikrinamas ir toliau bus vykdant pagrindines įmonės veiklas, tobulinant šiuo metu gaminamus produktus bei nuolat pasiūlant tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkoms naujus. Šiuo projektu užmegzti nauji ryšiai Italijoje ir Prancūzijoje. Pareiškėjas siekdamas informuoti kitus potencialius pareiškėjus apie galimybę pasinaudoti parama imsis visų būtinų veiksmų ES struktūrinių fondų finansavimui viešinti.

katalogai ir lankstinukai, pristatantys gaminamą produkciją);

UAB „Baltic Filter“ vykdomas projektas padėjo įmonei užmegzti naujus ryšius su potencialiais partneriais bei klientais, o su kai kuriais partneriais pasirašyti gaminių tiekimo sutartis. Dalyvavimas užsienio parodose padėjo įmonei surasti naujų klientų bei pradėti vykdyti naujus projektus. Įmonės eksporto apimtys,per projekto įgyvendinimo laikotarpį, padidėjo dvigubai. Įmonė neketina sustoti ir planuoja plėsti partnerių tinklą, didinti eksporto apimtis bei vardo žinomumą dar aktyviau ir efektyviau. Projekto nauda įmonei turės ilgalaikių pozityvių padarinių. Atliktas įmonės strategijos ir tyrimų parengimas įmonei leido lanksčiau prisitaikyti prie išanalizuotų užsienio rinkų situacijos. Įmonės personalas įgijo strateginio valdymo patirties bei įgūdžių. Projekto „UAB “Baltic Filter” eksporto skatinimo planas“ dėka, įmonėje sustiprėjo požiūris į strateginio valdymo stiprinimo poreikį.