ZAO «Baltic Filter» realizuje projekty UE «Inwestycje ZAO «Baltic Filter» w badania i rozwój eksperymentalny związany z COVID-19», nr 01.2.1-LVPA-T-858-01-0041, finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Finansowanie jest udzielane w ramach odpowiedzi Unii Europejskiej na pandemię COVID-19. (Budżet projektu wynosi 342 985,82 €, alokacja wynosi 274 388,65 €). Umowa o finansowanie i administrowanie została podpisana z instytucją publiczną Litewska Agencja Wsparcia Biznesu w ramach instrumentu nr 01.2.1-LVPA-T-858 «Badania i rozwój eksperymentalny na COVID-19», Priorytet 1 «Promocja badań, rozwoju eksperymentalnego i innowacji» Programu Działania Funduszy Inwestycyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie od 24 marca 2020 r. do 31 stycznia 2022 r. Celem projektu jest przeprowadzenie badań naukowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w celu stworzenia wysokiej skuteczności środka przeciwbakteryjnego i przeciwwirusowego. Planuje się, że środek ten będzie w stanie zniszczyć 99,99 procent wirusów wywołujących COVID-19 i w ten sposób przyczyni się do ochrony przed wirusem.  Środek ten byłby stosowany w produkcji respiratorów medycznych i mógłby być również stosowany w produkcji innych produktów przeznaczonych do ochrony przed wirusami wywołującymi COVID-19.

ZAO «Baltic Filter» realizuje projekt nr 03.3.1-LVPA-T-859-0028, «Inwestycje ZAO «Baltic Filter»w produkcję środków ochrony przed COVID-19», nr 03.3.1-LVPA-T-859-0028, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (budżet projektu: 506 700,00 €, alokacja: 481 365,00 €). Celem projektu jest zakup wysokowydajnych urządzeń do produkcji innowacyjnego respiratora. Produkt powinien być stosowany do ochrony pracowników medycznych. W związku z tym, że obecnie istnieje ogromny popyt na respiratory, konieczna jest jak najszybsza inwestycja, która w krótkim czasie umożliwi masową produkcję tych wyrobów, stwarzając warunki do zwiększenia przewagi konkurencyjnej firmy, a tym samym jej przychodów.

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ UE «INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTWA W MODERNIZACJĘ ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH I TWORZENIE NOWYCH PRODUKTÓW O WYSOKIEJ WARTOŚCI DODANEJ» JEST REALIZOWANY Z SUKCESEM

ZAO «Baltic Filter», pomyślnie działające na Litwie i stale rozwijające się przedsiębiorstwo produkujące filtry samochodowe, pomyślnie zakończyło realizację projektu «Inwestycje przedsiębiorstwa w modernizację bazy produkcyjnej i tworzenie nowych produktów o wysokiej wartości dodanej» (kod projektu nr VP2-2.1-ŪM-06-K-01-028). Projekt jest wspierany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet Republiki Litewskiej. Przyznane dofinansowanie projektu wynosi 1.343.345,21 €. Głównym celem projektu «Inwestycje w modernizację bazy produkcyjnej i tworzenie nowych produktów o wysokiej wartości dodanej» jest zwiększenie produktywności ZAO «Baltic Filter» poprzez zwiększenie wydajności firmy, zdolności produkcyjnych i wielkości eksportu oraz rozpoczęcie produkcji produktów o wysokiej wartości dodanej. Cele – inwestowanie w nowoczesne, innowacyjne linie technologiczne i urządzenia oraz tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy. Zrealizowane działania projektowe – zakup nowych urządzeń niezbędnych do tworzenia, wytwarzania i testowania nowych produktów, remont budynku produkcyjnego z częścią biurową oraz budowa magazynów. Celem pomyślnego zakończenia projektu jest zapewnienie łańcucha wartości – zwiększenie wielkości eksportu, obrotów przedsiębiorstwa, wydajności pracy; zwiększenie rozpoznawalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych i zwiększenie ich przewagi konkurencyjnej; zwiększenie zaufania państw zagranicznych do przedsiębiorstw litewskich.

Od rozpoczęcia projektu w dniu 15.05.2012 r. do zakończenia projektu w dniu 16.03.2015 r. ZAO «Baltic Filter» osiągnął następujące wyniki projektu:

* Zakupiono 1 zestaw wyposażenia,

* Zakupiono 1 zestaw mebli,

* Wybudowany został budynek produkcyjny z pomieszczeniami administracyjnymi, 3 magazyny;

* Zatrudniono nowych pracowników.

Pomyślna realizacja projektu zwiększy obroty firmy, wydajność pracy, wielkość eksportu, rozpoznawalność firmy na rynkach międzynarodowych, a wszystko to przyczyni się do zwiększenia przewagi konkurencyjnej ZAO «Baltic Filter». Aby sprostać wymaganiom klientów, ZAO «Baltic Filter» będzie nadal oferować te same produkty – wysokiej jakości filtry powietrza, paliwa, oleju, filtry kabinowe do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli, sprzętu ogrodniczego, leśnego i rolniczego. Ciągłość rezultatów projektu będzie zapewniona poprzez kontynuację głównej działalności przedsiębiorstwa, poprawę bieżącej produkcji i ciągłe oferowanie nowych produktów na rynkach litewskich i zagranicznych. W trakcie realizacji projektu nawiązano nowe kontakty we Włoszech i Francji. W celu poinformowania innych potencjalnych wnioskodawców i skorzystania ze wsparcia, wnioskodawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu upowszechnienia informacji o finansowaniu z funduszy strukturalnych UE.

• Przygotowanie strategii eksportowej na rynki: Włochy, Białoruś, Czechy, Polska, Słowacja – przygotowano 1 strategię eksportową. Projekt realizowany przez ZAO «Baltic Filter» pomógł firmie nawiązać nowe kontakty z potencjalnymi partnerami i klientami, a z niektórymi partnerami podpisać umowy na dostawę produktów. Udział w wystawach zagranicznych pozwolił firmie pozyskać nowych klientów i uruchomić nowe projekty. Wielkość eksportu firmy podwoiła się w okresie realizacji projektu. Firma nie zamierza spocząć na laurach i planuje jeszcze aktywniej i skuteczniej rozbudowywać sieć partnerów, zwiększać wolumen eksportu i rozpoznawalność marki. Korzyści płynące z projektu przejawiają się w długoterminowych pozytywnych rezultatach dla firmy. Przygotowanie strategii firmy i przeprowadzenie badań pozwoliło firmie na bardziej elastyczne dostosowanie się do sytuacji na analizowanych rynkach zagranicznych. Pracownicy przedsiębiorstwa zdobyli doświadczenie i umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego. Projekt «Plan Promocji Eksportu ZAO «Baltic Filter» wzmocnił potrzebę zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie.