UAB „BALTIC FILTER“ ETIKOS IR ELGESIO KODEKSAS

2022 m. birželio 29 d.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB „Baltic Filter“ etikos ir elgesio kodekse (toliau – Elgesio kodeksas) aprašomos normos, kurių privalo laikytis UAB „Baltic Filter“ (toliau – Bendrovė) darbuotojai. Elgesio normų pagrindas: etiškas ir teisėtas elgesys.

Mūsų Elgesio kodeksas – tai Bendrovės pasižadėjimas ir dokumentas, apibendrinantis mūsų propaguojamas vertybes bei verslo principus. Tai profesionalumo, kurį Bendrovės darbuotojai turi puoselėti savo veikloje ir kurio yra tikimasi iš partnerių, išraiška. Įsipareigojimas vadovautis Elgesio kodeksu ir jame pateiktų taisyklių laikymasis yra viena esminių bendradarbiavimo ir darbo santykių sąlygų.

Elgesio kodeksu siekiame:

Atskleisti bei įtvirtinti bendrovės vertybes, veiklos principus bei elgesio standartus.

Nustatyti pagrindinius bendrovės santykių su klientais, verslo partneriais, valstybinėmis, viešosiomis bei savivaldybės institucijomis (jų atstovais), konkurentais, akcininkais ir Bendrovės darbuotojais principus.

Kodeksas remiasi mūsų Bendrovės vizija, misija ir pagrindinėmis vertybėmis, padeda juos puoselėti, parodo kaip darbuotojai turi elgtis su kolegomis, klientais, verslo partneriais bei kitais visuomenės nariais.

Kiekvienas mūsų darbuotojas, gavęs informacijos apie bet kokį Bendrovės taisyklių, įsipareigojimų ar pažadų nesilaikymą (pažeidimą), kaip ir apie bet kokias aplinkybes, kurios liudytų, kad egzistuoja reali grėsmė Bendrovės, jos darbuotojų, klientų, verslo partnerių ar Bendrovės akcininkų interesams, apie tai privalo nedelsdamas informuoti savo tiesioginį vadovą ar Bendrovės generalinį direktorių.

II. VEIKLOS PRINCIPAI

Gerbiame kiekvieną savo klientą, kolegą, verslo partnerį, įsipareigojame elgtis pagarbiai bei sąžiningai, taip, kad jam nekiltų abejonių dėl bendradarbiavimo patikimumo.

Laikomės sąžiningo verslo principų. Veikiame skaidriai, patikimai ir sąžiningai, atskirdami viešuosius ir privačius interesus.

Vengiame interesų konfliktų (t. y. situacijų, kuriose darbuotojas turi rinktis tarp Bendrovės, jos klientų, partnerių ar asmeninių interesų). Iškilus interesų konfliktui visada apie jį informuojamas tiesioginis vadovas ar Bendrovės generalinis direktorius. Asmeninių finansinių interesų siekimas atliekant darbines funkcijas Bendrovės, jos klientų, partnerių bei viešųjų finansų sąskaita Bendrovėje nėra toleruojamas.

Tvarumas ir aplinkosauga

Kaip atsakingo verslo dalyvė, Bendrovė įsipareigoja aktyviai mažinti savo poveikį aplinkai, įskaitant nuolatinį poveikio aplinkai matavimą bei vertinimą.

Siekiame, kad visi darbuotojai būtų tinkamai informuoti ir apmokyti aplinkosaugos reikalavimų klausimais. Kiekvienas mūsų darbuotojas privalo stengtis sumažinti atliekų bei bet kokį kitą savo poveikį aplinkai.

Vykdydama savo veiklą, Bendrovė siekia tvarumo ir užtikrina pusiausvyrą tarp aplinkos išsaugojimo, visuomenės poreikių patenkinimo ir verslo plėtros.

Bendrovė laikosi aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų normatyvinių dokumentų; racionaliai naudoja materialinius ir energetinius išteklius, prisideda prie tvarios ir žalios ekonomikos vystymo.

Teisės aktų laikymasis

Teisės aktų laikymasis – tai absoliutus reikalavimas, taikomas bendrovei ir jos darbuotojams.

Kiekvienas darbuotojas privalo būti nuodugniai susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbinių funkcijų vykdymą. Vadovai savo pavaldiniams turi teikti būtinus paaiškinimus ir patarimus,  atliekant darbines funkcijas,  teisės aktų taikymo srityje.

Bendrovė tikisi, kad darbuotojai laikosi visų įstatymų, skirtų saugoti sveikatą, saugumą ir aplinką, kad darbuotojai gauna visus reikiamus leidimus, ir, kad savo darbus atlieka griežtai laikydamiesi atitinkamų teisės aktų reikalavimų.

Darbuotojų santykiai ir asmeniniai įsipareigojimai

Darbuotojai darbo metu privalo elgtis dalykiškai: būti korektiški, mandagūs, laikytis bendravimo etikos taisyklių bei elgtis taip, kad jų veiksmai nepakenktų Bendrovės dalykinei reputacijai.

Nedarbo metu darbuotojai taip pat vengia bet kokių situacijų, kuriose jų netinkamas elgesys galėtų būti siejamas su bendrove bei jos reputacija.

Mandagumas ir paslaugumas yra pagrindiniai kolegiško bendravimo principai. Neigiamų emocijų demonstravimas, balso kėlimas kalbant ar smurto panaudojimas prieš kitą darbuotoją (tiek psichologinio, tiek fizinio) niekada nėra toleruojamas. Bet kokios formos priekabiavimas prie kito asmens yra griežtai draudžiamas. Darbuotojų bei partnerių neetiškas, piktybiškas ar kitoks neigiamas elgesys nelieka nepastebėtas ir neįvertintas.

Žmogaus teisės ir diskriminacija

Kiekvienas darbuotojas turi teisę, kad jo vadovai, pavaldiniai ir tokias pačias ar panašaus pobūdžio pareigas atliekantys darbuotojai su juo elgtųsi sąžiningai, kolegiškai ir pagarbiai. Visi Bendrovės darbuotojai elgiasi vadovaudamiesi Elgesio kodekso principais.

Bendrovė netoleruoja darbuotojų diskriminacijos dėl jų politinių, religinių, rasinių, seksualinių ir asmeninių pažiūrų, bei šeimos/sveikatos padėties ar būklės. Kriterijai, kuriais remiantis bendrovė priima sprendimą dėl įdarbinimo, yra darbuotojo asmeninės savybės (sąžiningumas, padorumas ir t.t.) bei jo darbinė kompetencija.

Bendrovės bendruomenė vienareikšmiškai palaiko žmogaus teisių gynimą bei apsaugą, vadovaujasi Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija bei visais joje įvardintais principais: žmogaus teisės turi būti gerbiamos; draudžiama diskriminacija dėl rasinių požymių, lyties, tautybės, kalbos, religinių įsitikinimų, turtinės ar socialinės padėties ir kt.; pripažįstama teisė į privatumą; pripažįstama teisė į sąžiningą atlygį už darbą, įstatymais numatytą darbo laiką ir darbo sąlygas.

Interesų konfliktas

Verslo sandoriai turi būti atliekami taip, kad geriausiai atitiktų bendrovės interesus. Nei fizinis, nei juridinis asmuo, kokiais nors santykiais susijęs su darbuotoju, negali nesąžiningu būdu, pasinaudodamas savo ryšiais su darbuotoju ar jo užimamomis pareigomis, gauti naudos iš Bendrovės.

Reikia vengti situacijų, kurioms esant gali atsirasti darbuotojo atsakomybė Bendrovės atžvilgiu ir jo asmeninių interesų konfliktas. Darbuotojas privalo vengti bet kokių aplinkybių, kurioms esant galėtų būti padaryta žala Bendrovės reputacijai ar kitiems materialiems bei nematerialiems Bendrovės interesams.

Dalyvavimas bet kokia teisine forma (įskaitant investavimą į tokį subjektą ar bet kokio finansinio intereso turėjimas iš tokio subjekto) kito, su Bendrove konkuruojančio subjekto veikloje, neturint rašytinio bendrovės sutikimo, yra nesuderinamas su darbo santykiais bendrovėje.

Visos konfliktinės su darbo santykiais susijusios situacijos bendrovės viduje yra sprendžiamos nedelsiant ir ryžtingai. Bendrovė nedraudžia savo darbuotojams užsiimti veikla, kuri nedaro bei negali daryti neigiamos įtakos bendrovės interesams ir darbuotojo darbinių funkcijų tinkamam atlikimui. Tačiau darbuotojas apie tokias savo veiklas prieš jų pradžią, siekiant išvengti interesų konflikto, turi informuoti raštu.

Santykiai su klientais, partneriais, viešųjų įstaigų atstovais

Mūsų santykiai su klientais, partneriais ar kitų institucijų atstovais yra grindžiami pagarba, sąžiningumu, profesionalumu, abipusiu pasitikėjimu, teisingumu, kliento interesų prioritetu, įsipareigojimų laikymusi, informavimu bei derybų prieš teisinius veiksmus pirmumu.

Bendrovės darbuotojai turi padaryti viską, kad būtų užkirstas kelias bet kokioms korupcijos apraiškoms.

Informacija ir bendravimas su visuomene

Visą informaciją apie savo veiklą Bendrovė atskleidžia griežtai vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais reikalavimais ir remdamasi tokiais principais kaip autentiškumas, reguliarumas, operatyvumas, privataus ir viešo intereso balansas.

Bendrovės darbuotojai turi susilaikyti nuo bet kokios informacijos atskleidimo masinės informacijos priemonių atstovams, išskyrus tuos atvejus, kai atitinkamas pavedimas raštu yra gautas iš Bendrovės generalinio direktoriaus.

Informaciją masinės informacijos priemonėms bendrovės vardu, taip pat – bet kuriems tretiesiems asmenims, kurie nėra Bendrovės klientai ar partneriai, pateikia tik Bendrovės generalinis direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

Konfidencialią su Bendrovės veikla bei su jos partneriais susijusią informaciją kiekvienas iš Bendrovės darbuotojų laiko griežtoje paslaptyje.

Papirkinėjimai, dėkingumo mokesčiai, verslo pietus ir dovanos

Bendrovė niekada nesiekia neteisėtu būdu įgauti verslo pranašumo. Bendrovės veikloje griežtai draudžiama siūlyti ar duoti kyšius tretiesiems asmenims.

Nė vienas darbuotojas negali atlikti jokių mokėjimų, duoti kyšių, siūlyti nesąžiningą finansinę naudą klientams ar kitiems viešąsias funkcijas įgyvendinantiems asmenims, tokiu būdu siekiant išlaikyti komercinius santykius teikiant paslaugas ar gaunant kitą naudą.

Atliekant darbines funkcijas, Bendrovės darbuotojams draudžiama bet kokiems klientams, verslo partneriams, jų atstovams duoti ar iš jų priimti pinigų ar sudaryti sutartis už asmeniškai gaunamą atlygį.

Bendrovės darbuotojai neturi suteikti klientams, verslo partneriams, valstybės ar savivaldybės, ar viešųjų įstaigų atstovams jokių paslėptų privilegijų.

Darbuotojams griežtai draudžiama klientams, verslo partneriams, valstybės ar savivaldybės, ar viešųjų įstaigų atstovams bei kitiems tretiesiems asmenims, su kuriais Bendrovę sieja verslo reikalai, už priimtus ar nepriimtus palankius sprendimus atsilyginti brangiomis dovanomis bei visų kitų formų nelegaliais mokėjimais, paslaugomis ar kitokiu atlygiu.

Bendrovės darbuotojas, kuris įtaria, jog jį bet kuris trečiasis asmuo (klientas, kolega ir pan.) stengiasi įtraukti ar panaudoti sudarant neteisėtą sandorį, privalo apie tai pranešti Bendrovės generaliniam direktoriui.

Verslo pietūs ir verslo dovanos darbuotojams turi atitikti bendrąją verslo išlaidų politiką, juridinio asmens taisykles ir reikalavimus. Siekiant apeiti anksčiau minėtų politikų nuostatas, neturi būti panaudojamos trečiosios šalys.

Naudos gavimo kurstymas

Terminas „nauda” apima: dovanas, paskolas, mokestinę naudą, apdovanojimą, pareigas, įdarbinimą, sandorį, paslaugas, palaikymą ir pan.

Bendrovė draudžia vadovams ar darbuotojams kurstyti bet kokį naudos gavimą iš klientų, tiekėjų ar bet kokio su Bendrovės verslu susijusio asmens.

Naudos priėmimas

Vadovai ir darbuotojai turi atsisakyti priimti naudą, kuri siūloma dėl jų einamų pareigų, jeigu naudos priėmimas galėtų paveikti jų objektyvumą ar priverstų juos elgtis priešingai bendrovės interesams, ar jeigu to pasekmė būtų skundai dėl šališkumo.

Vadovai ar darbuotojai (apie tai iš anksto informuojant Bendrovės generalinį direktorių) gali apsvarstyti bei savanoriškai priimti teikiamą naudą tik tokiu atveju, jeigu:

• Gaunama nauda neturės įtakos gavėjo veiklos rezultatams;

• Gavėjas nesijaus įpareigotas padaryti ką nors, atsilygindamas davėjui;

• Gavėjas gali atvirai aptarti gaunamą naudą be jokių išlygų;

• Gaunamos naudos pobūdis (pvz., reklaminė ar agitacinė dovana, švenčių progomis) ir vertė yra tokie, kad jos atsisakymas būtų laikomas nedraugingu ar nemandagiu poelgiu.

Naudos siūlymas. Bet kokie mokėjimai, sutartos palankios sąlygos ar kiti privalumai, kuriuos vykdydami Bendrovės veiklą suteikė vadovai ar darbuotojai, turi atitikti Bendrovėje vyraujančią politiką, susijusią su tokiais klausimais, bei tokiems veiksmams turi būti gautas išankstinis Bendrovės generalinio direktoriaus pritarimas.

Pramogos. Nors pramogos yra priimtina verslo ir visuomeninio elgesio forma, vadovai ar darbuotojai turėtų atsisakyti pakvietimų į maitinimo įstaigas ar pramogas, kurie yra pernelyg dažni, kad būtų išvengta keblumų ar būtų prarastas objektyvumas vykdant Bendrovės veiklą. Jeigu atsisakyti pakvietimo yra nemandagu, darbuotojas gali jį priimti, susitariant su Bendrovės generaliniu direktoriumi, kad jam bus leista atsakyti tuo pačiu.

Informacinių technologijų naudojimas

Bendrovėje netoleruojamas bet kokios asmens garbę ir orumą žeminančios, taip pat – bet kokios kitos neteisėtos informacijos naudojimas bei saugojimas Bendrovės patalpose esančiose IT priemonėse bei duomenų kaupimo laikmenose.

Bendrovė ragina darbuotojus atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis (kompiuteriais, IT tinklais, mobiliais telefonais, elektroniniu paštu, internetu). Darbuotojai turi nepamiršti, kad naudodamiesi informacinėmis technologijomis, jie yra atsakingi už Bendrovės informacijos apsaugojimą, technologijų praradimą, pakenkimą ar sugadinimą.

Bendrovės patalpose esanti bei Bendrovei priklausanti kompiuterinė technika negali būti naudojama komentarų internetinėje erdvėje (įskaitant tinklaraščius ir socialinius tinklus) rašymui arba atsakinėjimui į kitų asmenų komentarus.

III. KODEKSO ĮGYVENDINIMAS

UAB „Baltic Filter“ patvirtino šį Elgesio kodeksą, kad visi darbuotojai tinkamai laikytųsi jame įtvirtintų principų bei normų.

Kiekvienas darbuotojas privalo perskaityti šį Elgesio kodeksą ir jo laikytis. Darbuotojams nesilaikant šio Elgesio kodekso nuostatų, gali būti taikomos atitinkamuose įstatymuose numatytos nuobaudos, įskaitant atleidimą iš darbo.

Visapusiškai remiame savo darbuotojus, kurie sąžiningai laikosi Elgesio kodekso nuostatų, ypač kai jie susiduria su spaudimu iš šalies jas pažeisti.

Darbuotojai privalo neatidėliodami ir tinkamai reaguoti į visus šio Elgesio kodekso pažeidimus ir apie juos informuoti savo tiesioginį vadovą ar Bendrovės generalinį direktorių. Bendrovė išsaugo asmenų, pranešusių apie šio Elgesio kodekso normų nesilaikymą, visišką konfidencialumą ir užtikrina jų apsaugą, kaip tai numatyta įstatymuose. Bendrovės vadovybė nuolat stebi, ar laikomasi Elgesio kodekso ir, jei to reikia, įgyvendina konkrečias stebėsenos programas.